Source code

Revision control

Copy as Markdown

Other Tools

Test Info: Warnings

<!doctype html>
<script src="/resources/testharness.js"></script>
<script src="/resources/testharnessreport.js"></script>
<a id="a" href="https://does-not-exist/foo.html"></a>
<script>
async_test(t => {
navigation.onnavigate = t.step_func_done(e => {
assert_equals(e.navigationType, "push");
assert_true(e.cancelable);
assert_false(e.canIntercept);
assert_false(e.userInitiated);
assert_false(e.hashChange);
assert_equals(e.formData, null);
assert_equals(e.downloadRequest, null);
assert_equals(e.destination.url, "https://does-not-exist/foo.html");
assert_false(e.destination.sameDocument);
assert_equals(e.destination.key, "");
assert_equals(e.destination.id, "");
assert_equals(e.destination.index, -1);
// NavigateEvent sourceElement is still in development, so test whether it is available.
if ("sourceElement" in e) assert_equals(e.sourceElement, document.getElementById("a"));
e.preventDefault();
});
a.click();
}, "<a> cross-origin navigate event");
</script>