Source code

Revision control

Copy as Markdown

Other Tools

Test Info:

<!doctype html>
<title>pl ISO-8859-2</title>
<script src=/resources/testharness.js></script>
<script src=/resources/testharnessreport.js></script>
<p>To jest test kodowania znaków. W przypadku niektórych jêzyków, które u¿ywaj± znaków ³aciñskich, potrzebujemy wiêcej danych, aby podj±æ decyzjê.</p>
<script>
setup({explicit_done:true});
onload = function() {
test(function() {
assert_equals(document.characterSet, "ISO-8859-2", 'Expected ISO-8859-2');
}, "Check detection result");
done();
};
</script>