Source code

Revision control

Copy as Markdown

Other Tools

Test Info:

<!doctype html>
<title>lv windows-1257</title>
<script src=/resources/testharness.js></script>
<script src=/resources/testharnessreport.js></script>
<p>Ðis ir rakstzîmju kodçðanas tests. Daþâs valodâs, kurâs tiek izmantotas latîòu valodas burti, lçmuma pieòemðanai mums ir nepiecieðams vairâk ieguldîjuma.</p>
<script>
setup({explicit_done:true});
onload = function() {
test(function() {
assert_equals(document.characterSet, "windows-1257", 'Expected windows-1257');
}, "Check detection result");
done();
};
</script>