Name Size
Makefile 1909
manifest.mn 675
vfyserv.c 16379
vfyserv.gyp 734
vfyserv.h 3006
vfyutil.c 19059