Name Size
mozconfig.vs-latest 42
mozconfig.vs2015 1269
mozconfig.vs2017 1272